zdrowonamaksa.pl Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z Coachingu Żywieniowego Online świadczonego w serwisie internetowym „ zdrowonamaksa”:

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego zdrowonamaksa.pl polegających na współpracy psychodietetycznej / dietetycznej, komponowaniu indywidualnych zaleceń i planów żywieniowych dla poszczególnych użytkowników na podstawie wskazanych przez nich informacji. Jak również prawa i obowiązki Administratora i użytkownika z tym związane oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Administrator świadczy usługi w formie konsultacji on-line, konsultacji telefonicznej lub w formie elektronicznej – drogą e-mail lub/i za pośrednictwem elektronicznych formularzy, wysyłanych drogą mailową.
 2. Należy zaznaczyć, że świadczone usługi psychodietetyczne nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą stanowić zastąpienia leczenia lub terapii medycznej, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 3. Właścicielem i administratorem Strony jest Coaching żywieniowy online bez-diety.pl, Karolina Pawlak NIP: 6222744017, REGON: 381587748 (dalej: „Usługodawca”), 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kamila Baczyńskiego 38. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: zdrowonamaksa@gmail.com
 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z poszczególnych usług w ramach Strony.
 5. Wszelkie materiały udostępniane użytkownikom w ramach poszczególnych usług Strony/ Administratora , a także treść i wygląd niniejszej Strony stanowią jego wyłączną własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Administratora na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 6. Usługi psychodietetyczne oraz indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, to z racji specyfiki i złożoności ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez użytkownika efektów końcowych, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności;

II. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług zdrowinamaksa.pl
 2. Administrator –Coaching żywieniowy online bez-diety.pl, Karolina Pawlak NIP: 6222744017, REGON: 381587748, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kamila Baczyńskiego 38
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Strony świadczonych przez Administratora oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Stronę, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. Strona internetowa umieszczona pod adresem: zdrowonamaksa.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Administrator świadczy Użytkownikom usługi; 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

III. Ogólne warunki korzystania z usług
 1. Należy zaznaczyć, że użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) ukończyła 16 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, b) która zaakceptowała Regulamin.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać na Stronie tylko i wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Administrator ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 3. Usługi świadczone w ramach Strony przeznaczone są wyłącznie na użytek własny użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Strony wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obwiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 5. Usługami świadczonymi użytkownikowi odpłatnie w ramach Strony jest sprzedaż kompleksowej usługi psychodietetycznej, generowanej w oparciu o założenia i wytyczne
 6. W ramach indywidualnego planu psychodietetycznego użytkownik powinien wypełnić kwestionariusz żywieniowo-zdrowotno-psychologiczny, wysłany drogą e-mail przez Administratora.
 7. W celu rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych w ramach Strony Użytkownik winien: Po wyborze pakietu, klient przesyła zgłoszenie na portalu zdrowonamaksa.pl. poprzez e-mail otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz zdrowotno-żywieniowo- psychologiczny i kontaktuje się z psychodietetykiem . Podopieczny/ klient po dokonaniu opłaty otrzymuje informację o dacie konsultacji telefonicznej. Informacje, które dodatkowo pacjent udziela podczas rozmowy telefonicznej powinny być zgodne z prawdą i stanowić szczegółowe rozwinięcie wiadomości umieszczonych w powyższym kwestionariuszu który wypełnia i odsyła wcześniej. Maksymalnie do 5 dni po konsultacji telefonicznej Administrator przesyła plan żywieniowy Użytkownikowi.

IV. Płatności
Płatności należy dokonać poprzez przelew tradycyjny lub przelew natychmiastowy za pośrednictwem “Przelewy 24” w terminie do 7 dni roboczych od pozostawienia informacji w serwisie.

V. Reklamacje
 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Strony, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika: a) na adres siedziby Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności; b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: zdrowonamaksa@gmail.com
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, w przypadku diety od dnia jej otrzymania.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie użytkownika składającego reklamację oraz zawierać opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Administratora.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Administrator niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na podany przez niego adres e-mail.
 4. Wskutek skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwrotu płatności Administrator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta.
 7. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy są Konsultacje Dietetyczne on-line, a Usługa ta została w pełni wykonana przez Administratora za zgodą Konsumenta, który został uprzednio poinformowany, że po realizacji Konsultacji Dietetycznych on-line utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy jej przedmiotem są Treści Cyfrowe, jeżeli ich dostarczenie nastąpiło na wyraźną zgodę Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od Umowy w takim przypadku.

VII. Postanowienia końcowe.
 1. Reklamacje, których przedmiotem jest wykonanie Umowy należy składać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w regulaminie.
 2. Administrator zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, w terminie do 3 m-cy, na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany przez Klienta adres.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników oraz Klientów, w tym dane dotyczące zdrowia przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod adresem.
 4. Administrator oświadcza, że pliki cookies znajdujące się na stronie internetowej wykorzystywane są w sposób zgodny z Polityką Prywatności znajdującą się pod adresem.
 5. Administrator oświadcza, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn, chociażby w przypadku zmiany przepisów prawa.
 7. Administrator zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie Regulaminu w dniu publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej .
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7-dni od dnia udostępnienia jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej zdrowonamaksa.pl.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2021r.